Zasady

Kim jesteśmy?

„Miejcie odwagę żyć dla miłości, Bóg jest Miłością”
Jan Paweł II

Jesteśmy placówką wychowawczo – dydaktyczną promującą chrześcijański system wartości, podejmującą wysiłki na drodze wychowania moralno–społecznego, przyjazną dzieciom, rodzinie i otoczeniu.

Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, wychowanie religijne i skierowanie jego uczuć do Boga, Ojczyzny i bliźniego to znaczy do wszystkiego co szlachetne i piękne.

Misją naszego Przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata; przygotowanie wychowanków do realizacji zadań związanych z obowiązkiem szkolnym; zaznajomienie ich z podstawowymi wartościami ludzkimi i chrześcijańskimi oraz przygotowanie do przeżywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami w sytuacjach życiowych.

Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi dla poszczególnych grup programami wychowania przedszkolnego.Odbywa się w oparciu o ramowy rozkład dnia – dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci.

Przedszkole realizuje swe zadania w ścisłym współdziałaniu z organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno – oświatowymi.

Dokąd dążymy?

Przedszkole zapewnia dzieciom:

 1. Poznawanie swoich praw i obowiązków.
 2. Poczucie bezpieczeństwa.
 3. Pomoc duchową.
 4. Twórczy rozwój.
 5. Poznawanie świata wartości ogólnoludzkich i chrześcijańskich.
 6. Możliwość indywidualnego rozwoju i pomoc w osiąganiu sukcesów.
 7. Umiejętność radzenia sobie w życiu w sytuacjach trudnych.
 8. Odkrywanie i rozwijanie swoich zdolności, umiejętności i talentów.
 9. Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.
 10. Dostrzeganie potrzeb innych ludzi.

Przedszkole zapewnia rodzicom:

 1. Uzyskiwanie pomocy ze strony specjalistów.
 2. Otrzymywanie obiektywnej oceny postępów i niepowodzeń dziecka.
 3. Bycie z dzieckiem w trudnych chwilach.
 4. Mówienie otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola.
 5. Rozmowa z siostrami o trudnych sprawach wychowawczych.
 6. Możliwość czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola.
 7. Aktywne wspieranie przedszkola w jego działaniach.
 8. Możliwość współpracy w organizowaniu imprez przedszkolnych.
 9. Radosną i miłą atmosferę, gdzie zawsze mogą znaleźć pomoc, zrozumienie i wsparcie.

Siostry i  Panie w naszym przedszkolu:

 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych.
 2. Tworzą przyjazną atmosferę dla rozwoju dziecka, rodziny i otoczenia.
 3. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywne, kreatywne i twórcze.
 4. Realizują programy dostosowane do potrzeb każdego dziecka, grupy i placówki.
 5. Współpracują z rodzicami, środowiskiem lokalnym, organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno – oświatowymi.
 6. Doskonalą swoją wiedzę i wzbogacają swój „warsztat pracy” poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.
 7. Wykorzystują w pracy metody aktywizujące.
 8. Zachęcają rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola.
 9. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 10. Troszczą się o dobry wizerunek absolwenta i przedszkola.